• Kontaktai
 • Taisyklės
 • Taisyklės

  PATVIRTINTA

  PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE WWW.PRAMOGAUKIT.LT PRIVATUMO POLITIKA IR TAISYKLĖS

  PRIVATUMO POLITIKA

  2012-09-13 Nr. PPP-20120913

   

  1 ĮVADAS

  1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Tiketa", juridinio asmens kodas 300037717 (toliau - „Bendrovė"), yra Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruota asmens duomenų valdytojų valstybės registre http://db.ada.lt/ ir laikosi galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

  1.2. Ši privatumo politika (toliau - „Privatumo politika") yra skirta asmenims (tiek fiziniams, tiek juridiniams) kurie naudojasi Bendrovės interneto svetaine www.pramogaukit.lt (toliau - „interneto svetainė") ir / ar bet kokiomis joje teikiamomis paslaugomis, siekiant informuoti asmenis apie tai kokią informaciją renka Bendrovė ir kaip ją naudoja.

  1.3. Privatumo politika nenustato ir neapibrėžia, asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslų bei tvarkos, renkamų asmens duomenų apimties ir t. t. Bendrovės surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Bendrovės asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Tikslus, kuriais tvarkomi asmens duomenys ir sąrašą asmens duomenų, kurie tvarkomi, galite rasti http://db.ada.lt/, paieškos laukelyje įvedę žodį „Tiketa".

  1.4. Asmuo gaudamas Paslaugas ar jomis naudodamasis, besąlygiškai sutinka su šia Privatumo politika. Jei asmuo nesutinka su Privatumo politika ir joje nustatytu, jis neturi teisės naudotis interneto svetaine ir joje teikiamomis Paslaugomis.

  1.5. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politiką, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje www.pramogaukit.lt. Asmenims rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

  2 RENKAMA INFORMACIJA

  2.1. Visa informacija, kurią Bendrovė renka iš asmens yra Bendrovei pateikiama vadovaujantis savanoriškumo ir teisingumo bei informacijos išsamumo principais. Bendrovė netikrina asmens pateiktos informacijos ir laikoma, kad asmens pateikta informacija yra išsami ir teisinga.

  2.2. Laikoma, kad asmuo lankydamasis Bendrovės interneto svetainėje ir naudodamasis jos teikiamomis Paslaugomis, duoda sutikimą rinkti ir naudoti, bet kokiais galiojančių ir taikomų teisės aktų neuždraustais tikslais, iš jo surinktą arba jo pateikiamą anoniminę informaciją, susijusią su faktais, kurie negali būti pritaikyti individualiam asmeniui.

  2.3. Naudojantis interneto svetaine, iš asmens gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad asmuo galėtų naudotis tam tikromis Paslaugomis, kurių naudojimui būtina registracija. Tokiu atveju asmens reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, pavardė, el. pašto adresas ir pan.). Bendrovė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais.

  2.4. Bendrovės surinkta anoniminė informacija skirstoma taip:

  2.4.1. IP adresas. Kiekvieną kartą prisijungus prie interneto svetainės, Bendrovė automatiškai fiksuoja prisijungusio asmens IP adresą ir paskutinio tinklapio internetinį adresą, kuriame asmuo lankėsi prieš užeidamas į interneto svetainę.

  2.4.2. Slapukai (Cookies). Slapukas - mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Bendrovė taip pat naudoja slapukus, kad suteiktų asmeniui informaciją, atitinkančią jo pomėgius, ir siekdama palengvinti informacijos ieškojimą, kad asmeniui nereikėtų jau rastos informacijos ieškoti iš naujo kiekvieną kartą prisijungus prie interneto svetainės. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės funkcijos ar paslaugos gali neveikti arba veikti netinkamai.

  2.5. Tam tikrais atvejais, siekiant užtikrinti asmens užsakomų specifinių Paslaugų suteikimą (pvz., PVM sąskaitų-faktūrų išrašymą, bilietų užsakymą juridinio asmens vardu), Bendrovė gali rinkti informaciją apie juridinius asmenis iš asmenų, kurie yra tokių juridinių asmenų atstovai. Gali būti renkama tokia informacija:

  2.5.1. juridinio asmens pavadinimas;

  2.5.2. banko ar kitos finansinės įstaigos sąskaitos numeris;

  2.5.3. PVM mokėtojo kodas;

  2.5.4. juridinio asmens kodas;

  2.5.5. juridinio asmens adresas;

  2.5.6. kita informacija;

  2.6. Privatumo politikos 2.5. punkto papunkčiuose išvardinta informacija renkama iš asmenų, kurie yra juridinių asmenų, apie kurios pateikiama informacija, atstovai, tokią informaciją atstovams pateikiant savanoriškai. Bendrovė neprivalo ir netikrina juridinių asmenų atstovų pateiktos informacijos ar įgaliojimų. Už klaidingos ar melagingos informacijos pateikimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Surinktą informaciją apie asmens atstovaujamą juridinį asmenį, Bendrovė gali naudoti bet kokiais teisės aktams neprieštaraujančiais tikslais.

  2.7. Tam tikrais atvejais Bendrovei gali prireikti papildomos informacijos ar asmens duomenų apie asmenį, siekiant adaptuoti paslaugų teikimo tvarką prie asmens individualių poreikių ar siekiant suteikti kokybiškesnes Paslaugas. Tokia papildoma informacija ar duomenys iš asmens renkami vadovaujantis savanoriškumo, teisingumo bei informacijos išsamumo principais. Jei renkama papildoma anoniminė informacija, ji renkama laikantis galiojančių teisės aktų.

  3 INFORMACIJOS NAUDOJIMAS

  3.1. Bendrovė turi teisę naudotis visa sukaupta informacija ir duomenimis bet kuriuo teisės aktų neuždraustu būdu. Toliau šiame skirsnyje pateikiami pavyzdžiai kaip naudojama tam tikra informacija arba duomenys apie asmenį. Šie pavyzdžiai jokiu būdu neapriboja Bendrovės teisės naudotis sukaupta informacija ar duomenimis 3 straipsnio punktuose ir papunkčiuose nenurodytais būdais.

  3.2. Asmens kontaktiniai (el. pašto adresas, tel. nr. ir kiti) duomenys naudojami, siekiant:

  3.2.1. efektyviai įvykdyti sandorius ir įgyvendinti asmens užsakymus;

  3.2.2. atlikti kokybės užtikrinimo, pardavimų ir / ar kitokios veiklos analizę;

  3.2.3. susisiekti su asmeniu dėl renginių, į kuriuos asmuo pirko ar kuriems užsisakė bilietus (įskaitant patvirtinimus apie renginius, pakeitimus ir jų atšaukimus);

  3.2.4. suteikti asmeniui galimybę dalyvauti Bendrovės ar jos partnerių siūlomose lojalumo programose;

  3.2.5. asmenims suteikti naujausią naudingą informaciją, susijusią su asmens poreikiais ir Bendrovės ar jos partnerių teikiamomis paslaugomis;

  3.2.6. tinkamai įgyvendinti asmenims suteikiamą galimybę už Bendrovės teikiamas paslaugas atsiskaityti internetu;

  3.2.7. asmenį informuoti apie vykstančius renginius, ypatingus pasiūlymus ar suteikti bet kokią kitą asmens pasirinktą informaciją.

  3.3. Asmens atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos Nr., nuolaidų kortelės Nr. ir kiti) naudojami siekiant tinkamai suteikti Paslaugas ir atlikti sandorius interneto svetainėje, pristatyti asmens užsakytas prekes ir paslaugas, išrašyti sąskaitas, pritaikyti asmeniui nuolaidas ar lojalumo programas, kuriose asmuo nori ir gali dalyvauti ir t. t.

  3.4. Siekiant tinkamai suteikti Paslaugas ir atlikti sandorius (pvz., apmokėjimas už paslaugas pasinaudojant elektronine bankininkyste), Bendrovė, laikydamasi galiojančių teisės aktų, gali tam tikrus asmens duomenis pateikti tretiesiems asmenims (paslaugų teikėjams, bankams, finansinėms institucijoms).

  3.5. Bendrovė naudoja asmens demografinę (adresas, IP adresas) informaciją (duomenis) verslo analizei ar pritaikydama interneto svetainės turinį asmenų interesams. Bendrovė gali dalintis apibendrinta anonimine ir / ar anonimine demografine informacija su kitais trečiaisiais asmenimis. Tokia tretiesiems asmenims pateikiama informacija nebūna susieta su konkrečiu asmeniu ir pateikiama tretiesiems asmenims laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

  4 INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS IR PERDAVIMAS

  4.1. Bendrovė gali atskleisti asmens pateiktus asmens duomenis ar informaciją, kai tokio atskleidimo reikalauja galiojantys teisės aktai arba kompetentingos institucijos. Bendrovė taipogi gali atskleisti asmens duomenis ar informaciją, tik kai to nedraudžia teisės aktai ir tik kai tai yra objektyviai pateisinama konkrečiu atveju (pvz., kreipiantis į teisėsaugos institucijas dėl nusikalstamos veikos tyrimo ir pan.).

  4.2. Informacija ar asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami taip ir tokia apimtimi, kaip ir kiek tai neprieštarauja galiojantiems ir konkrečioje situacijoje taikomiems teisės aktams.

  5 SAUGUMO PRIEMONĖS

  5.1. Interneto svetainėje taikomos saugumo priemonės, siekiant apsisaugoti nuo nuostolių, netinkamo naudojimo ar Bendrovės kontroliuojamos informacijos ar asmens duomenų keitimo.

  5.2. Bendrovė naudoja SSL technologiją, siekdama apsaugoti komercinių sandorių slaptumą. Bendrovė užšifruoja asmenų kontaktinius ir kitus asmens duomenis, perduodama juos internetu, ir saugiai laiko juos savo tarnybinėse stotyse.

  5.3. Bet koks prisijungimas prie interneto svetainės informacijos ar asmens duomenų srauto ir / ar duomenų bazių yra griežtai prižiūrimas ir reguliuojamas.

   

  Taisyklės

  2012-09-13 Nr. PT-20130913

  1 BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.1.  Šių uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa" paslaugų teikimo taisyklių (toliau - „taisyklės") tikslas - reglamentuoti paslaugų teikimą uždarojoje akcinėje bendrovėje „Tiketa", juridinio asmens kodas 300037717, (toliau - „Bendrovė"), Bendrovės valdomuose prekybos taškuose bei Bendrovės valdomoje ir tvarkomoje interneto svetainėje www.pramogaukit.lt (toliau tekste - „interneto svetainė"), užtikrinant Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008-06-25 nutarimo Nr. 623 „Dėl sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo (Žin., 2008-07-03, Nr.75-2945), kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

  1.2.  Pagrindinės Bendrovės teikiamos paslaugos apima bilietų, įskaitant, bet neapsiribojant dovanų Kuponų, abonementų, nuolaidų kortelių bei kuponų, platinimo paslaugas, taipogi visas kitas paslaugas, kurias Bendrovė teikia ar gali teikti ateityje (toliau - „Platinimo paslaugos").

  1.3.  Bendrovės Platinimo paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais, taip pat Bendrovei taikomų teisės aktų reikalavimais. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys, t. y. tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys (toliau - „asmenys"), kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis Platinimo paslaugomis tiek Bendrovės prekybos taškuose, tiek Bendrovės interneto svetainėje, tiek bet kurioje kitoje Platinimo paslaugų teikimo vietoje. Juridiniams asmenims yra taikomos ir privalomos šių taisyklių nuostatos, numatančios asmenų pareigas, tuo tarpu šių taisyklių nuostatos numatančios asmenų teises, juridiniams asmenims yra taikomos tik Bendrovės pasirinkimu ir nuožiūra, apie tai informuojant interneto svetainėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu viešai, taip pat tais atvejais, kai Bendrovė ir konkretus juridinis asmuo dėl to atskirai susitarė raštu.

  1.4. Gaudami, užsakydami ar naudodamiesi Bendrovės Platinimo paslaugomis ir ištekliais asmenys patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei asmuo nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis, Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Platinimo paslaugas.

  1.5. Šios taisyklės yra sandorio, kurį asmenys sudaro naudodamiesi Bendrovės Platinimo paslaugomis, neatskiriama sąlygų dalis.

  1.6. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje www.pramogaukit.lt. Asmenims rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia šių taisyklių versija.

  2 PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

  2.1. Kadangi Bendrovė parduoda prekes ar paslaugas ir t. t. (toliau -„Prekės/Paslaugos"), kurias parduoda arba teikia kiti asmenys, Bendrovė nenustato kitų asmenų teikiamų Prekių/Paslaugų kainų, teikimo sąlygų, neskirsto vietų, renginių vykimo, paslaugų teikimo laiko bei bet kokių kitų tokias Prekes/Paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių Prekių/Paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių Prekių/Paslaugų.

  2.2.  Bendrovė pabrėžia, kad ji nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti Prekių/Paslaugų, įsigytų naudojantis Bendrovės teikiamomis Platinimo paslaugomis, teikimo sąlygų. Bendrovė taipogi nėra atsakinga už Prekių/Paslaugų teikimo sąlygų išsamumą ir suprantamumą. Teikimo sąlygas nustato ir Bendrovę apie jas savo nuožiūra informuoja tokias Prekes/Paslaugas teikiantys asmenys. Tokios sąlygos yra privalomos Prekę/Paslaugą įsigijusiam asmeniui. Informacija apie Prekių/Paslaugų, kuriomis asmenys gali naudotis įsigiję bilietus/kuponus/abonementus/kt.(toliau - Kuponai) svetainėje www.pramogaukit.lt, teikimo sąlygas pateikiama prekybos taškuose ir/arba interneto svetainėje www.pramogaukit.lt, arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę. Jeigu ši informacija nėra pateikiama minėtose vietose, šią informaciją galima gauti, kreipiantis į atitinkamų Prekių/Paslaugų teikėją.

  2.3. Asmenys, įsigyjantys Kuponus, kartu sutinka ir su visomis Kuponų naudojimo sąlygomis, kurios yra privalomos ir taikomos asmenims, įsigijusiems Kuponus. Asmenims, nesilaikantiems Kuponų naudojimo sąlygų, Bendrovė ir/ar Prekių/Paslaugų teikėjas gali taikyti sankcijas.

  2.4.  Bendrovė teikia Bendrovės turimą viešą informaciją visiems asmenims, kurie į ją kreipiasi tiesiogiai. Už specifinius informacijos pateikimo būdus, pvz. informacijos teikimą telefonu, gali būti nustatyti mokesčiai arba skambučių tarifai. Informaciją apie mokesčius (tarifus), taikomus informacijos pateikimo būdams, asmenys gali rasti interneto svetainėje arba kreipdamiesi į Bendrovę.

  2.5.  Kuponai gali būti parduodami prekybos taškuose ir/arba interneto svetainėje www.pramogaukit.lt, arba kitais Bendrovės numatytais būdais. Bendrovė visiems asmenims užtikrina vienodas sąlygas įsigyti Kuponus.

  2.6.  Kuponai asmenims išduodami (sugeneruojami) tik sumokėjus pilną Kuponų kainą ir Kuponams taikomus papildomus mokesčius. Informacija apie kuponų kainas, jiems taikomus papildomus mokesčius ir atsiskaitymo sąlygas yra pateikiama prekybos taškuose, interneto svetainėje www.pramogaukit.lt arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.

  2.7. Siekdama patenkinti skirtingų asmenų skirtingus poreikius, Bendrovė turi teisę sudaryti galimybes asmenims atsiskaityti už Prekes/Paslaugas Bendrovės prekybos taškuose mokant grynaisiais, atsiskaitymo kortelėmis arba atsiskaityti už Prekes/Paslaugas Bendrovės interneto svetainėje www.pramogaukit.lt, pasinaudojant elektroninės bankininkystės paslaugomis arba užsisakant išankstinę sąskaitą apmokėjimui ir ją apmokant. Informacija, ar galima atsiskaityti atsiskaitymo kortelėmis, ir kokių sistemų kortelėmis (pvz. „VISA"; „MASTERCARD") galima atsiskaityti už Prekes/Paslaugas, pateikiama Platinimo paslaugų teikimo metu Platinimo paslaugų teikimo vietoje ir gali skirtis. Dėl techninių kliūčių ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo būdai gali būti ribojami.

  2.8. Siekdama užtikrinti kokybišką ir tinkamą Prekių/Paslaugų suteikimą, asmens duomenų apsaugą bei asmens identifikaciją, Bendrovė turi teisę reikalauti, kad asmenys, norintys pasinaudoti galimybe įsigyti Kuponus naudodamiesi interneto svetaine, joje registruotųsi, užpildydami elektroninę registracijos formą. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims užsiregistruoti interneto svetainėje, jiems užpildant rašytinę registracijos formą. Apie tokią galimybę Bendrovė informuoja atskirai. Asmenys, užsiregistravę Bendrovės interneto svetainėje www.pramogaukit.lt, privalo laikytis Bendrovės nustatytų, internetinėje svetainėje taikomų jos naudojimo taisyklių ir reikalavimų, o šių taisyklių ir reikalavimų nesilaikant, Bendrovė turi teisę tokių asmenų registraciją panaikinti.

  2.9. Paslaugų užsakymai interneto svetainėje apdorojami tik patikrinus kontaktinę ir finansinę informaciją. Jei asmenys pateikia neteisingą informaciją, Bendrovė gali panaikinti neteisingą informaciją pateikusio asmens užsakymą ir/arba registraciją, arba taikyti kitas sankcijas, kaip nustatyta taisyklių 4 straipsnyje.

  2.10. Bendrovė interneto svetainėje Kuponus įsigyjantiems asmenims gali nustatyti Kuponų užsakymo limitą, kuris negali būti viršytas. Už Kuponų užsakymo limito viršijimą asmeniui gali būti taikoma atsakomybė, kaip nustatyta taisyklių 4 straipsnyje.

  2.11. Platinimo paslaugos prekybos taškuose teikiamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais ir galiojančių teisės aktų reikalavimais, kurie taikomi tokių paslaugų teikimui.

  2.12. Bendrovė turi teisę nustatyti papildomas ir/ar kitas Platinimo paslaugų teikimo sąlygas, nors ir nenumatytas šiose taisyklėse, informuodama apie tai viešai interneto svetainėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu.

  2.13. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybės Bendrovės Platinimo paslaugų teikimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas. Bendrovė taip pat turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti Platinimo paslaugų teikimą konkretaus asmens atžvilgiu, jeigu šis asmuo pažeidinėją šias taisykles, kitas Bendrovės nustatytas taisykles ar sąlygas, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei.

  2.14. Bendrovė neatsako už teikiant Platinimo paslaugas ne dėl Bendrovės kaltės atsiradusius Platinimo paslaugų teikimo sutrikimus ir/ar asmenų bei trečiųjų asmenų patirtą žalą.

  3 BENDROVĖS IR ASMENŲ (VARTOTOJŲ) TEISĖS IR PAREIGOS

  3.1. Bendrovės teisės ir pareigos:

  3.1.1. Bendrovė privalo tinkamai ir laiku suteikti Platinimo paslaugas visiems besikreipiantiems ir šių taisyklių reikalavimų besilaikantiems asmenims.

  3.1.2. Bendrovė privalo tinkamai komunikuoti ir bendradarbiauti su visais besikreipiančiais asmenimis.

  3.1.3. Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Platinimo paslaugas šiose taisyklėse ir teisės aktuose numatytais atvejais.

  3.1.4. Bendrovė taipogi turi kitas įstatymuose ir šiose Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas ir gali jomis naudotis be jokių apribojimų.

  3.2. Asmenų teisės ir pareigos:

  3.2.1. Asmenys privalo:

  3.2.1.1. tinkamai ir laiku atsiskaityti su Bendrove už Bendrovės teikiamas Platinimo paslaugas;

  3.2.1.2. nepažeisti ir laikytis šių taisyklių, kitų Bendrovės viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;

  3.2.1.3. neįžeisti ir nediskriminuotų kitų asmenų, nežeminti kitų asmenų orumo, taipogi nepažeisti Bendrovės teisių ir teisėtų interesų;

  3.2.1.4. teikiant Bendrovei duomenis atsakyti už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiimti visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą;

  3.2.1.5. įgyvendinti ir vykdyti kitas asmenims, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų, nustatytas pareigas.

  3.2.2. Asmenys turi teisę:

  3.2.2.1. laikydamiesi šių taisyklių reikalavimų ir Bendrovės nurodymų, naudotis visomis Bendrovės teikiamomis Platinimo paslaugomis;

  3.2.2.2. gauti iš Bendrovės viešai skelbiamą Bendrovės turimą informaciją;

  3.2.2.3. naudotis kitomis asmenims, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų suteikiamomis teisėmis;

  3.2.2.4. reikalauti kompensacijos už Svetainėje įsigytų prekių ar paslaugų kokybės trūkumus tiesiogiai iš Prekes/Paslaugas teikiančių asmenų, kaip tai numato pasiūlymo sąlygos, šios Taisyklės bei tarp Bendrovės ir Prekes/Paslaugas teikiančių asmenų sudarytos tarpininkavimo sutartys.

  4 TAIKYTINA ATSAKOMYBĖ

  4.1. Asmenims, pažeidusiems šių taisyklių reikalavimus Bendrovė gali panaudoti šių taisyklių 4.2. punkte ir jo papunkčiuose numatytas priemones.

  4.2. Šių taisyklių numatytais atvejais Bendrovė turi teisę be atskiro įspėjimo savo pasirinkimu naudoti vieną arba kelias šio punkto papunkčiuose numatytas priemones:

  4.2.1. atsisakyti suteikti Platinimo paslaugas;

  4.2.2. panaikinti asmens Kuponų užsakymą arba Kuponus;

  4.2.3. kreiptis į teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti joms asmens duomenis bei kitą susijusią informaciją;

  4.2.4. neribotam laikui sustabdyti arba panaikinti asmens teisę prisijungti prie interneto svetainės;

  4.2.5. panaikinti asmens registraciją internetinėje svetainėje;

  4.2.6. imtis bet kokių kitokių teisėtų priemonių.

  4.3. Šių taisyklių numatytais atvejais Bendrovė dėl asmens veiksmų (neveikimo) ėmusis šiose taisyklėse numatytų priemonių neatlygina jokių taisyklių ar teisės aktų reikalavimus pažeidusio asmens ir / ar su juo susijusių asmenų patirtų tiesioginių ir / ar netiesioginių nuostolių.

  5 KUPONŲ ĮSIGIJIMO, KEITIMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

  5.1. Kuponų įsigijimo tvarką reglamentuoja šių taisyklių 2 skyriaus „Paslaugų teikimo sąlygos" nuostatos.

  5.2. Prekes/Paslaugas teikiantys asmenys, kurių teikiamų Prekių/Paslaugų gavimui Bendrovė platina Kuponus, draudžia Bendrovei keisti Kuponus ar grąžinti pinigus, kai nupirktas Kuponas pametamas, pavagiamas, pažeidžiamas ar sunaikinamas, kai asmuo dėl bet kokių priežasčių nebepageidauja naudotis Prekėmis/Paslaugomis, kurioms buvo įsigytas Kuponas, ir tai įvyko ne dėl šių taisyklių 5.4 punkte numatytų aplinkybių, taipogi kitais šias Prekes/Paslaugas teikiančių asmenų nustatytais atvejais. Bendrovė sugadintų, suplėšytų ar pažeistų Kuponų nekeičia. Esant pretenzijoms dėl šiame taisyklių punkte nurodytų aplinkybių asmenys turi kreiptis į Prekes/Paslaugas teikiančius asmenis, kurių teikiamų Prekių/Paslaugų gavimui Bendrovė platina Kuponus.

  5.3. Asmenys, prieš įsigydami Kuponus privalo įvertinti visas Prekės/Paslaugos vykdymo aplinkybes ir sąlygas, taip pat susipažinti su visa jiems aktualia Kuponų įsigijimo informacija. Dėl šios priežasties, taip pat dėl to, kad Kuponų pardavimas yra susijęs su iš Prekės/Paslaugos gaunamų pajamų planavimu, jų paskirstymų, papildomų paslaugų užsakymu ir pan., įsigyti Kuponai yra keičiami ir grąžinami tik išimtiniais atvejais.

  5.4. Jei Prekes/Paslaugas teikiantis asmuo atšaukė Prekių/Paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos Prekės/Paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs Prekių/Paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias Prekes/Paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir/ar pinigų grąžinimą. Bendrovės platinamuose Kuponuose gali būti nurodomas atitinkamų Prekių/Paslaugų teikėjas, į kurį asmenys turėtų kreiptis dėl pinigų grąžinimo ir nuostolių atlyginimo.

  5.5. Tuo atveju jei Prekes/Paslaugas teikiantis asmuo davė sutikimą dėl Kuponų grąžinimo ir/arba Bendrovė ir Prekes/Paslaugas teikiantis asmuo dėl to susitarė atskirai, pinigus už Kuponus gali grąžinti ir Bendrovė. Tokiu atveju Kuponus Bendrovei asmenys gali grąžinti tuose platinimo taškuose, kuriuose įsigijo Kuponus, arba tuose platinimo taškuose, kuriuose nurodo Bendrovė. Bet kokiu atveju, atšaukus paslaugų teikimą ir/ar pakeitus jų teikimo sąlygas, dėl nuostolių atlyginimo, įskaitant ir visų, įsigyjant Kuponą, sumokėtų papildomų mokesčių grąžinimo, tuo atveju, kai Bendrovė grąžindama pinigus už Kuponus, šių mokesčių negrąžina, asmenys turi kreiptis į atitinkamus Prekių/Paslaugų teikėjus.

  5.6. Bendrovės nuožiūra arba tuo atveju, kai Bendrovė ir atitinkamas Prekes/Paslaugas teikiantis asmuo susitaria, Bendrovės interneto svetainėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdų gali būti skelbiama kitokia pinigų už Kuponus grąžinimo tvarka.

  5.7. Elektroniniai Kuponai, įsigyti interneto svetainėje www.pramogaukit.lt, kurie, vadovaujantis šiomis taisyklėmis bei galiojančiais teisės aktais, gali būti grąžinami, grąžinami, asmeniui prisijungus prie interneto svetainės www.tiketa.lt, jam vadovaujantis šioje svetainėje pateikiamais nurodymais.

  5.8. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims grąžinti Kuponus skirtinguose platinimo taškuose. Dėl galimybės grąžinti Kuponus skirtinguose taškuose asmenys turi teirautis Bendrovės tiesiogiai.

  6 KUPONŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO IR GALIOJIMO ATNAUJINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

  6.1. Bendrovė nenustato ir nėra atsakinga už Kuponų galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo sąlygas ir / ar tvarką, kadangi šią tvarką ir/ar sąlygas nustato asmenys teikiantis atitinkamas Prekes/Paslaugas, kuriomis teisę pasinaudoti suteikia Bendrovės platinami Kuponai. Atsižvelgdama į tai, kad Bendrovė parduoda Kuponus Prekėms/Paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys, Bendrovė taip pat nenustato tokių Prekių/Paslaugų kainų, teikimo sąlygų, neskirsto vietų, vykimo laiko bei bet kokių kitų tokias Prekes/Paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių Prekių/Paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių Prekių/Paslaugų.

  6.2. Bendrovė interneto svetainėje ar kita Bendrovei priimtina forma, informuoja asmenis apie Kuponų galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo sąlygas ir / ar tvarką kai tik turi galimybę po to, kai/jeigu atitinkamas Prekes/Paslaugas, kurioms buvo parduoti Bendrovės platinami Kuponai, teikiantys asmenys informuoja apie tai Bendrovę.

  6.3. Jei Prekes/Paslaugas teikiantis asmuo atšaukė Prekių/Paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos Prekės/Paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs Prekių/Paslaugų kriterijai ir dėl to yra stabdomas Kuponų galiojimas, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias Prekes/Paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ar pinigų grąžinimą. Bendrovės platinamuose Kuponuose gali būti nurodomas atitinkamų Prekių/Paslaugų teikėjas, į kurį asmenys turėtų kreiptis dėl pinigų grąžinimo ir/ar nuostolių atlyginimo.

  6.4. Kuponų galiojimas gali būti sustabdytas, kitais šiose taisyklėse numatytais atvejais.

  7 TAIKOMI APRIBOJIMAI IR DRAUDIMAI

  7.1. Bendrovės interneto svetainės turinys ir programinė įranga yra Bendrovės ir / ar jos partnerių nuosavybė, kuri yra saugoma galiojančiais įstatymais. Asmenys, naudodamiesi interneto svetaine, privalo nepažeisti Bendrovės teisių bei teisėtų interesų ir naudotis interneto svetaine laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, interneto svetainėje pateikiamų taisyklių, draudimų, nurodymų ir bet kokių kitokių teisėtų Bendrovės reikalavimų.

  7.2. Asmenims draudžiama platinti, keisti, neteisėtai kopijuoti, spausdinti ar kitaip neteisėtai naudoti Bendrovės interneto svetainėje pateiktą informaciją be rašytinio Bendrovės leidimo.

  7.3. „Pramogaukit" yra registruotas Bendrovės prekinis ženklas ir Bendrovei priklauso išimtinės turtinės teisės į jį. Asmenys neturi teisių naudoti Bendrovės prekinio ženklo.

  7.4. Asmenys neturi teisės Kuponų klastoti, jų kopijuoti, taip pat panaudoti Kuponus ar juos įgyti kitu neteisėtu būdu. Asmenys, nesuderinę su Bendrove, neturi teisės pardavinėti Kuponų. Visos Kuponų dizaino ir turinio autorinės teisės priklauso Bendrovei ar jos partneriams.

  7.5. Asmenims yra taikomi kiti šiose taisyklėse, bei Bendrovės interneto svetainėje ar kitoje Bendrovės viešai skelbiamoje medžiagoje taikomi apribojimai, draudimai, reikalavimai ir taisyklės.

  8 SAUGAUS VARTOTOJO ELGESIO REIKALAVIMAI

  8.1. Asmenys prieš gaudami / užsakydami Prekes/Paslaugas (t.y. prieš pasinaudodami Bendrovės teikiamosmis Platinimo Paslaugomis ir įsigydami Kuponą) turėtų kiekvieną kartą išsamiai susipažinti su Prekių/Paslaugų teikimo sąlygomis, Kuponų ar Prekių/Paslaugų kaina, išsiaiškinti Kuponų, kurie suteikia teisę pasinaudoti Prekes/Paslaugas teikiančio asmens Prekėmis/Paslaugomis, nustatytus apribojimus ir / ar kitus Prekių/Paslaugų teikimo kriterijus. Kilus neaiškumams, asmenys privalo teirautis Bendrovės papildomos informacijos.

  8.2. Užsisakydami Kuponus interneto svetainėje, asmenys privalo įsitikinti, kad ieško Kuponų ir / ar teikia užsakymus naudodami tik vieną naršyklės langą. Jei asmenys ieško bilietų naudodami keletą naršyklės langų, jie gali netekti savo Kuponų arba gali pasibaigti asmens prisijungimo prie interneto svetainės sesijos laikas. Dėl šios priežasties gali sutrikti Kuponų užsakymo - įsigijimo procedūra. Asmenims, besinaudojantiems interneto svetaine draudžiama:

  8.2.1. be rašytinio Bendrovės sutikimo naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, siekiant kopijuoti interneto svetainėje esantį turinį arba siekiant bet kokių kitokių neteisėtų veiksmų;

  8.2.2. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą Kuponų užsakymams apdoroti ar talpinti Bendrovės interneto svetainėje;

  8.2.3. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam interneto svetainės veikimui;

  8.2.4. atlikti bet kokius veiksmus kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą interneto svetainei;

  8.2.5. prisijungti, perkrauti ar „atnaujinti" interneto svetainės puslapius ar teikti kitokius prašymus serveriams, dažniau nei vieną kartą per trijų sekundžių intervalą.

  8.3. Asmenys naudojasi interneto svetaine savo rizika. Asmenys yra patys atsakingi dėl savo slaptažodžio ir / ar raktinio žodžio, jei toks yra, slaptumo. Bendrovė negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad asmenims naudojantis interneto svetaine nekils jokių trukdžių ar problemų.

  8.4. Visais atvejais gaudamas / kreipdamasis dėl / užsakydamas Prekes/Paslaugas asmuo turi elgtis protingai sąžiningai ir apdairiai, pateikdamas Bendrovei tik teisingą informaciją ir išsiaiškindamas visas jam konkrečiu atveju svarbias aplinkybes bei sužinodamas visą jam reikalingą informaciją.

  9 SKIRTINGOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS, KAI TUOS SKIRTUMUS TIESIOGIAI PATEISINA OBJEKTYVŪS KRITERIJAI

  9.1. Kuponus įsigyti ir naudotis Bendrovės Platinimo paslaugomis gali visi asmenys, turintys teisines ir tam tikrais atvejais technines galimybes (internetas, telefonas ir pan.) sudaryti tokius sandorius, t. y. asmenys turintys visišką veiksnumą arba ribotą (nevisišką) veiksnumą, tačiau galintys sudaryti tokio pobūdžio sandorius.

  9.2. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė platina Kuponus, suteikiančius teisę į kitų asmenų teikiamas Prekes/Paslaugas, tokių Prekių/Paslaugų teikimo sąlygas nustato ir Bendrovei pateikia tokie Prekes/Paslaugas teikiantys asmenys. Dėl šios priežasties Prekių/Paslaugų teikimo sąlygos tam tikriems asmenims gali skirtis. Bendrovė nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių Prekių/Paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Bendrovės platinami Kuponai, teikimo sąlygų. Informaciją apie Prekių/Paslaugų, kuriomis asmenys gali naudotis įsigiję Kuponus, teikimo sąlygas pateikiama platinimo taškuose, internetinėje svetainėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.

  9.3. Platinimo paslaugų teikimo sąlygos taip pat gali skirtis ir dėl kitų aplinkybių (pvz. Kuponų parduodamų skirtingoms asmenų grupėms (pensininkams, studentams ir pan.) kaina, Kuponų kaina priklausoma nuo perkamų Kuponų kiekio ar išankstinio įsigijimo, taip pat nuo šių priežasčių priklausantys papildomi mokesčiai ar jų dydis ir pan.), tačiau Bendrovė, taikydama skirtingas Platinimo paslaugų teikimo sąlygas, privalo nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

  9.4. Skirtingos Platinimo paslaugų teikimo sąlygos taip pat gali atsirasti esant šiose taisyklėse numatytoms aplinkybėms.

  10 PAPILDOMAI MOKAMOS PASLAUGOS (PAPILDOMI MOKESČIAI UŽ PASLAUGAS)

  10.1. Visi papildomi mokesčiai, kurie tenka vienam Kuponui, taip pat ir jų dydžiai yra nurodomi Bendrovės prekybos taškuose, interneto svetainėje, kitoje Bendrovės viešai skelbiamoje informacijoje arba gali būti sužinomi tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.

  10.2. Bendrovė taipogi turi teisę rinkti nustatyto dydžio vienkartinį mokestį už registraciją Bendrovės interneto tinklapyje. Registracijos mokesčio dydis nurodomas registruojantis interneto svetainėje arba tam tikrais atvejais asmuo informuojamas apie jo dydį betarpiškai (pvz., pildant registracijos rašytinę formą) ar pranešant kita Bendrovei priimtina forma.

  10.3. Bendrovė taipogi turi teisę teikti bet kokias kitas papildomai mokamas paslaugas ir rinkti kitus mokesčius už paslaugas, kurių teikimas yra apmokestinamas mokesčiais. Prieš gaudamas tokias paslaugas asmuo yra informuojamas apie atitinkamos paslaugos papildomą apmokestinimą ir/ar paslaugos suteikimui taikomą mokestį ir jo dydį.

  11 NEMOKAMAI AR SU NUOLAIDA TEIKIAMOS PASLAUGAS

  11.1. Bendrovė turi teisę nuspręsti teikti kai kurias Platinimo paslaugas su nuolaida ar nemokamai. Visa informacija apie Platinimo paslaugas, kurioms taikoma nuolaida, kurios teikiamos papildomai prie pagrindinių Platinimo paslaugų ar nemokamai nurodoma prekybos taškuose, interneto svetainėje, tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę arba paskelbiama kita Bendrovei priimtina forma.

  11.2. Asmenys Bendrovės iniciatyva turi teisę nemokamai susipažinti su interneto svetainėje pateikiama informacija, taip pat gauti Bendrovės pateikiamą naudingą informaciją (reklamą, informacinius pranešimus ir pan.).

  12 KITOS SVARBIOS SĄLYGOS

  12.1. Bendrovė neteikia jokių garantijų savo teikiamoms Platinimo paslaugoms, išskyrus kai garantijos yra privalomos ir atitinkamų Platinimo paslaugų teikimui taikomos pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Tokiu atveju garantija teikiama minimalia leistina teisės aktuose nustatyta apimtimi, išskyrus atvejus, kai pati Bendrovė aiškiai nurodo, kad garantija atitinkamoms Platinimo paslaugoms yra teikiama kitokia (didesne nei minimalia leistina) apimtimi.

  12.2. Bendrovė neatsako už interneto svetainėje ar prekybos taškuose pateikiamos informacijos išsamumą ir pilnumą. Bendrovė paprastai interneto svetainėje ir prekybos taškuose pateikia Prekes/Paslaugas teikiančių asmenų jai pateiktą informaciją. Išsamesnės ar papildomos informacijos ieškantys asmenys gali kreiptis tiesiogiai į Bendrovę, tačiau pastaroji platesnę informaciją, jei ji Bendrovei asmens kreipimosi metu nėra žinoma, pateiks tik susisiekusi su Prekes/Paslaugas teikiančiais asmenimis arba nukreips besikreipusius asmenis tiesiogiai bendrauti su Prekes/Paslaugas teikiančiais asmenimis.

  12.3. Visi ginčai su Bendrove sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie, neatsižvelgiant į galimus galiojančių įstatymų nuostatų prieštaravimus, bus sprendžiami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tik Lietuvos Respublikos teismuose.

  13 KLAIDŲ TAISYMAS

  13.1. Pirkėjas, pastebėjęs Bendrovės pateiktoje informacijoje klaidą, šią klaidą gali ištaisyti pranešęs apie tai Bendrovei el. paštu info@tiketa.lt arba telefonu +370 5 219 5634 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Informacija apie klaidos ištaisymą Jums bus suteikta Jūsų nurodytu būdu (el. paštu arba telefonu).

  14 TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

  14.1. Remiantis galiojančiais teisės aktais, pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti Interneto Svetainėje sudarytos pirkimo pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu pardavėjui ar paslaugos teikėjui per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos (kai parduodamas daiktas) ar sutarties sudarymo dienos (kai teikiamos paslaugos). Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jeigu sutartis sudaryta dėl garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo ir pirkėjas (vartotojas) pažeidė pakuotės apsaugas, bei laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo, taip pat sutarčių, kurios sudarytos dėl maisto produktų ar kitų kasdieniam vartojimui skirtų daiktų nuolatinio tiekimo į pirkėjo namus, jo gyvenamąją ar darbo vietą bei dėl apgyvendinimo, transporto, maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, kai paslaugų teikėjas įsipareigoja pateikti šias paslaugas tam tikru laiku arba per tam tikrą laikotarpį, taip pat kitais teisės aktų nustatytais atvejais. Daiktų pirkimo - pardavimo atveju pirkėjas (vartotojas) gali pasinaudoti teise nutraukti sutartį, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė.